แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาพตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย contentqa2 1139
ภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ ๔/(๑๒)/๒๕๕๘ เขียนโดย contentqa2 1237
ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 9-10 ก.ค.58 เขียนโดย contentqa2 1421
ภาพโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและบริการ,สายอาจารย์และโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้น,กลางและสูง พ.ย.57 เขียนโดย contentqa2 2016
ภาพโครงการฝึกอบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (เกณฑ์ใหม่) ปีการศึกษา พ.ศ. 2557-2561 ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. 58 เขียนโดย contentqa2 1505
ภาพชี้แจงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย contentqa2 1845
ภาพการเข้าตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะผู้ประเมินภายในจาก สกอ. วันที่ ๑๓-๑๕ ธ.ค.๕๗ เขียนโดย contentqa2 1390
ภาพโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ๒ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กำแพงแสน เขียนโดย contentqa2 2517
ภาพการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา ปี ๕๖ โดย รศ. ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี วันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๗ เขียนโดย contentqa2 1500
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศึกษาดูงาน ณ มมร. ๓ มี.ค. ๕๗ เขียนโดย contentqa2 2336