ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์

ปรัชญา        : คุณภาพการศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจการพัฒนาองค์กรปณิธาน       :  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ตามแนว

                       พระพุทธศาสนา  พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีคุณภาพครบทุกพันธกิจ

 

วัตถุประสงค์     

       1.  สร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรได้รู้และเข้าใจในระบบประกันคุณภาพของสกอ. และสมศ.

       2.  เพื่อทราบผลการพัฒนาหลักสูตรของทั้ง 5 คณะ

       3.  เพื่อติดตามผลการผลิตบัณฑิตของคณะต่าง ๆ

       4.  เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลของทุกหน่วยงาน ไว้ที่สำนักงาน

       5.  เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร ทุกหน่วยงานภายใน

       6.  เพื่อฝึก อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย


วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบาย

วิสัยทัศน์

 1.  เป็นสำนักงานที่เอื้ออำนวยความรู้และแนวทางปฏิบัติให้แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร

 2.  เป็นสำนักงานที่ติดตามการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

 3.  เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 4.  เป็นสำนักงานที่สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่ออุทิศตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่าง

      เต็มใจ

 5.  เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่ถูกต้องของทุกหน่วยงานไว้ แล้วบริการแก่บุคคลการที่ต้องการ

 

พันธกิจ

        1.  สร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

        2.  ให้บริการวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนว สกอ. และ  สมศ. แก่บุคลากร

             ทุกระดับชั้น

        3.  จัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรภายใน

        4.  รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหน่วยงาน ไว้ในสำนักงานทั้ง

             ด้านเอกสารและข้อมูลทางอีเลคทรอนิคส์

        5.  สร้างบุคลากร  เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ

             ถ่ายทอดวิชาการแก่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นโยบาย

        1.  สร้างระบบประกันคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันภายนอก รวมทั้ง สกอ. และสมศ.

        2.  บริการวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ทุก ๆ คน

        3.  แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านวิชาการของ สกอ. และสมศ. ตลอดจน    ทอมก.

        4.  ส่งเสริมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารวิชาการ

             แก่สังคม

        5.  สร้างระบบมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีความโปร่งใส เน้นประสิทธิผล มีระบบสวัสดิการที่ดี

             สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

 
Share