ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

      ชื่อ                    :  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

      อักษรย่อ            :  มมร

      ภาษาอังกฤษ      :  Office of Education Quality Assurance

      อักษรย่อ            :  QA MBU

      ที่ตั้ง                  :  เลขที่ 248 ม.1 บ้านวัดสุวรรณ ถ.ศาลายา–นครชัยศรี ต.ศาลายา

                                  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

                                  โทร. 0-2444-6000 ต่อ 1135, โทรสาร 0-2444-6079

                                  www.qa.mbu.ac.th

ประวัติ

     การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผลสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

     มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก “ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

     มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้คำว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก

การประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกโดยมีผู้รับผิดชอบและกระบวนการดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

กระบวนการประกอบด้วย กระบวนการประกอบด้วย

- การควบคุมคุณภาพ

- การตรวจสอบคุณภาพ

- การประเมินคุณภาพ

- การตรวจสอบคุณภาพ

- การประเมินคุณภาพ

- การให้การรับรอง

Share